ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2023-2027 роки

 

1) Замовник:

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, юридична адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014, електронна пошта: pryroda@eprdep.zht.gov.ua.

 

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного    планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації розробляється проєкт Програми охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2023-2027 роки (далі – Програма), що пропонується до затвердження рішенням Житомирської обласної ради.

У Програмі враховано основні положення і завдання законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»; постанов Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки»,                            від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»; Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, затвердженого рішенням Житомирської обласної рад від 18.12.2019 №1722, зі змінами, внесеними рішенням від 27.05.2021 №67.

Програма є документом державного планування регіонального рівня, яким визначаються пріоритетні напрями стабілізації та поступового покращення стану довкілля, охорони, збереження та раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, підвищення екологічної свідомості громадян та сприяння у формуванні оптимальних умов життєдіяльності населення Житомирської області.

Реалізація заходів, визначених у Програмі, спрямована на досягнення основної мети, а саме: поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу та муніципальної інфраструктури

 

3) Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Програма реалізується шляхом здійснення конкретних заходів, які можуть відноситись до категорій та видів діяльності і об’єктів, які, відповідно до частин другої і третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Місцезнаходження, розміри, потужності планованої діяльності або розміщення ресурсів будуть визначатися окремими проєктами.

 

4) Ймовірні наслідки:

 а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути враховані ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема, для таких складових довкілля: атмосферне повітря, водні ресурси, земельні ресурси, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони, у тому числі для здоров’я населення та клімат.

Програма визначає завдання та заходи, спрямовані на недопущення забруднення навколишнього природного середовища, забезпечення раціонального використання природних ресурсів території Житомирської області, що в свою чергу мінімізуватиме шкідливий вплив на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, сприятиме збереженню природно-заповідного фонду, формуванню регіональної екологічної мережі, охороні і раціональному використанню біоресурсів та збільшенні площі природно-заповідного фонду області.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонний вплив від реалізації заходів Програми не очікується.

 

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено: 

Зважаючи на комплексність рішень Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Програми, у порівнянні з існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, зменшення навантаження на довкілля, зумовленого забрудненням атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, накопиченням відходів, у тому числі на здоров’я населення.

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

 Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування.

 Альтернатива 2: відсутня. Пропонується до прийняття та затвердження проєкт Програми, оскільки він є оптимальним відповідно до реальних умов та найбільш повно відповідає цілям Стратегії області, а також виступає єдиним механізмом використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 Оцінка ефективності альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація, дані моніторингу стану довкілля,  експертні оцінки, інша доступна інформація.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись методи, які передбачають:

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Програми з точки зору екологічної ситуації;

- проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

- визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

- проведення оцінки впливу виконання заходів Програми на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

- визначення заходів моніторингу фактичного впливу реалізації Програми на довкілля.

 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами України.

Виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, із дотриманням вимог діючого природоохоронного та санітарно- епідеміологічного законодавства сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища Житомирської області та мінімізує негативні наслідки.

 

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Зміст та структуру звіту про стратегічну екологічну оцінку буде складено згідно вимог частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми подаються до Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації за адресою:                       вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014, тел./факс: (0412) 47-25-36, електронна пошта: pryroda@eprdep.zht.gov.ua.   

Контактна особа Ліонов Сергій Сергійович тел.: (0412) 47-25-36.

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів   (включно до 25.10.2022) з дня її оприлюднення.