Увага! Управління наголошує на необхідність дотримання процедури стратегічної екологічної оцінки

 

Відповідно до ст.1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» стратегічна екологічна оцінка - регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі – території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/styles/850xfull/public/field/image/191018_news-14-78.jpg?itok=DxxcvUEP

Стратегічна екологічна оцінка (далі - СЕО) поширюється на державні документи стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Визначення необхідності проведення СЕО здійснюється замовником  відповідно до статей 1, 2 Закону та розділу IV Наказу.

Замовник СЕО - орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування. Повноваження замовника СЕО документів державного планування регламентуються  статтею 5 Закону.

СЕО є частиною процесу розроблення проекту документу державного планування  (ДДП).

СЕО рекомендується проводити на ранніх етапах процесу розроблення проекту ДДП, коли розглядаються всі альтернативи та варіанти дій до подання його для затвердження.

Суб’єкти СЕО:

1.  Замовник

2.  Міндовкілля, МОЗ та їх територіальні органи (органи консультування)

3.  Органи виконавчої влади

4.  Органи місцевого самоврядування

5.  Громадськість

6.  Держава походження

7.  Зачеплена держава

  Сфери у яких документи державного планування розробляються та підпадають стратегічній екологічній оцінці – це сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі — території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

            Тобто, якщо документом державного планування є містобудівна документація (детальний план території, генеральний план, план зонінгу) організацію її   розроблення   та   внесення   змін   до неї на регіональному рівні здійснюють обласна  та  районні державні адміністрації (уповноважені органи містобудування та архітектури), а її замовником можуть виступати виконавчі  органи сільської,  селищної,  міської ради (при розробленні  генерального плану населеного пункту, плану зонування території,  а  також  детального  плану  території,  яка розташована   в   межах  населеного  пункту) або районна державна адміністрація (при розробленні детального плану території,  яка  розташована за межами населеного пункту). Замовник  розроблення  містобудівної   документації   з планування  території  на  місцевому рівні та внесення змін до неї визначає   джерела  фінансування  розроблення    містобудівної документації та організовує її розроблення.
            Так як процедура СЕО є частиною у процесі затвердження містобудівної документації, замовник містобудівної документації виступатиме і Замовником (організатором) процедури СЕО.
            Також документами державного планування, які потребують проходження процедури СЕО, є стратегії, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них. 
            У такому випадку Замовником процедури СЕО є замовник цього ДДП. Наприклад, якщо в області чи в районі розробляється програма розвитку дорожнього та шляхового будівництва її розробником виступатимуть відповідні структурні підрозділи обласної державної адміністрації та/або районної державної адміністрації. Якщо в області чи в районі розроблюються стратегії або плани розвитку на певний період їх розробленням, затвердженням та контролем за подальшим їх виконанням займаються відповідні структурні підрозділи адміністрацій. У кожному окремому випадку це може бути різний державний орган виконавчої влади, який уповноважений на виконання тих чи інших функцій.
За результатами аналізу дотримання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування процедури СЕО інформуємо про наступне.
Порушуючи вимоги частини першої статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», якою передбачено, що проект документа державного планування як державного, так і місцевого та регіонального рівнів, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення цих документів замовник подає (на паперових носіях та в електронному вигляді) до Міндовкілля.
Так, у випадку розроблення містобудівної документації, мають місце випадки подання для розгляду проектів документів державного планування не у повному обсязі, або із зменшеними копіями графічних матеріалів чи їх чорно-білими копіями, що унеможливлює опрацювання поданих матеріалів.
Непоодинокими є випадки, коли повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про СЕО надсилається до Міндовкілля пізніше його опублікування у друкованих засобах масової інформації, та розміщення на офіційному веб-сайті замовника, що не дозволяє міністерству забезпечити своєчасне інформування громадськості щодо громадського обговорення у строк, встановлений замовником.
Також мають місце чисельні порушення вимог статті 16 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» щодо інформування про затвердження документа державного планування.
Крім того, оскільки Закон було введено в дію 12 жовтня 2018 року, мають бути дотримані вимоги його статті 17 відповідно до якої замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення та на один рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет.
Відповідно до ч.2 ст.68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» особи, винні у порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної оцінки, несуть відповідність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.