Стратегічна екологічна оцінка та детальні плани територій

 

Розбираємося в тонкощах нового законодавства

     Охорона довкілля – не абстрактний процес. Довкілля є річчю матеріальною. І ця матерія завжди потрібна державі для розвитку, й відповідно захищається вона державою на найвищому рівні. У статті 13 Конституції України визначено, що власність (не має значення – приватна, комунальна чи державна) не повинна шкодити довкіллю. А власність на всі природні ресурси належить народу. Від імені народу розпоряджаються нею органи державної власності.

     Поняття «не повинна шкодити довкіллю» – не означає консервацію та відмову від будь-якого розвитку. А навпаки, це означає, що під час реалізації свого права власності, яке включає право користування, володіння та розпорядження, воно повинно здійснюватися таким чином, щоб не шкодити довкіллю. Закономірно, що саме на попередньому етапі ще до прийняття рішення про будівництво певного об’єкта чи реалізації якогось іншого задуму доцільно оцінити екологічні ризики.

     Розгляньмо, як на практиці, завдяки документам державного планування, за допомогою стратегічної екологічної оцінки (СЕО), що передбачена відповідним законом України, можна захистити довкілля для теперішніх і майбутніх поколінь.

Як працює СЕО в контексті містобудівної документації?

     Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання, планування, забудови та іншого використання територій.

     Документація розробляється як для національного рівня – Генеральна схема планування території України, відповідно до Закону «Про Генеральну схему планування території України», так і для регіонального та місцевого рівнів – Схема планування окремої частини території України, Схема планування території АРК, області, групи районів, Детальний план території тощо.

     Дуже часто містобудівна документація розглядається у контексті містобудівних потреб і переважає думка, що така документація повинна розроблятися лише для планування здійснення забудови території. Однак містобудівна документація – це не забудова території!

     Містобудівні потреби не можна трактувати вузько і вважати, що будь-який документ із містобудування повинен передбачати забудову території, на яку він розробляється.

     Містобудування – це насамперед діяльність із створення та підтримання гармонійного життєвого середовища. Така діяльність можлива лише завдяки прогнозуванню розвитку населених пунктів, врахуванню потреб цих територій у природних ресурсах, обрахунку необхідності економічного зростання, прогнозування розвитку транспортної та іншої інфраструктури, обрахунку можливих негативних наслідків для довкілля та здоров’я людей.

     Визначення та недопущення негативних наслідків від реалізації детального плану території можливе завдяки проходженню цим документом процедури СЕО. Адже метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Хто замовляє СЕО?

     Етапи процедури СЕО під час виготовлення детального плану території (надалі - ДПТ), який затверджується районною державною адміністрацією (надалі РДА).

     Процедура СЕО починається із визначення, чи підлягає той чи інший документ державного планування СЕО. Такі рішення державний орган приймає самостійно. Законом закріплено, що документи, які стосуються містобудування чи схем землеустрою, підлягають СЕО. Таким чином, РДА плануючи розробку та затвердження ДПТ, повинна подати відповідну заяву, у якій зазначити, що вони є замовником процедури СЕО.

     Заява про визначення обсягу оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті РДА з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості та органів охорони здоров’я та природи відповідної області.

     Заява повинна містити інформацію, визначену статтею 10 Закону про СЕО, зокрема, інформацію про вид та основні цілі документа державного планування, ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, для територій з природоохоронним статусом, транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Громадське обговорення

     Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу СЕО встановлюється замовником і не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення. Державні органи охорони довкілля та охорони здоров’я на висловлення своїх думки мають не більше 15 днів.

     Приклади зауважень, які можуть подавати до СЕО детального плану території можуть бути такі: громадськість може попросити нанести на містобудівну документацію межі особливо цінних охоронюваних територій, території природно-заповідного фонду, врахувати бажання та потреби місцевого населення у закладах сфери обслуговування, запропонувати вимоги до транспортного сполучення, поводження з відходами, попередити про стихійні лиха (лавини, потопи) тощо.

     Важливо відзначити, що відсутність зауважень громадськості та коментарів від органів природоохорони та охорони здоров’я не зупиняють процедуру СЕО. Тому, якщо ви проігноруєте цей етап, ви втратите можливість вплинути на якість майбутнього документа.

«Генеральний» звіт про СЕО

     Зібравши всі зауваження та пропозиції, РДА готує Звіт про СЕО, який складається до затвердження ДПТ з урахуванням змісту і рівня його деталізації, сучасних знань і методів оцінювання інформації, перелік якої визначений у статті 11 Закону про СЕО. Зокрема, звіт повинен містити інформацію про характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, прогнозні зміни цього стану, якщо ДПТ не буде затверджено, характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу, екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДПТ, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом. Важливо відзначити, що природоохоронний статус – це значно ширше поняття, аніж території природно-заповідного фонду. Таким чином, звіт повинен описувати і території екомереж, Смарагдової мережі, території прибережнозахисних смуг тощо.

     Звіт про СЕО також повинен містити зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДПТ, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки ДПТ. Наприклад, на міжнародному рівні у контексті захисту території Карпат слід враховувати Карпатську конвенцію, якщо це територія басейну ріки, слід керуватися Водною рамковою директивою, якщо це територія Смарагдової мережі, слід керуватися Бернською конвенцією, якщо діяльність матиме вплив на зміну клімату, Паризькою угодою. На національному рівні це закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про Червону книгу України» та інші.

     Дуже важливо відзначити, що Звіти про СЕО є свого роду візитними картками для їхніх виконавців, адже закон визначає, що він підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.

     Проект ДПТ та звіт про СЕО оприлюднюються на офіційному веб-сайті РДА з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. Зверніть увагу, що це вдруге у одній і тій ж процедурі СЕО залучається громадськість!

     Повідомлення про оприлюднення проекту ДПТ та звіту про СЕО повинно містити інформацію, визначену законом у статті 12 Закону про СЕО, зокрема, про передбачувану процедуру громадського обговорення, у тому числі: дату початку та строки здійснення процедури; способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо); дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань та іншу інформацію, необхідну для належної участі громадськості.

Паралельно із проведенням громадських слухань РДА проводить консультації із відповідними підрозділами ОДА з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я.

Завершується процедура СЕОДПТ його затвердженням

     РДА протягом п’яти робочих днів з дня затвердження ДПТ розміщує на своєму офіційному веб-сайті затверджений документ та заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків його виконання, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це орган Мінприроди.

     Не врахування всіх вимог законодавства під час виготовлення ДПТ матиме наслідком настання негативних наслідків, які матимуть значний вплив на довкілля. На жаль, таких прикладів є багато. Серед них є затвердженні ДПТ із спорудження курорту Свидовець у Закарпатській області, спорудження ВЕС на полонині Боржава, будівництва ГЕС на річках Закарпатської області. Сподіваємось, що процедура СЕО поверне ДПТ їхню мету – створення та підтримання гармонійного життєвого середовища та дотримання екологічних вимог. А також сприятиме розбудові громадянського суспільства та України.

 

Софія ШУТЯК, провідний юрисконсульт, адвокат ЕПЛ

http://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/strategichna-ekologichna-ocinka-ta-detalni-plany-terytoriy