ПОРЯДОК
подання декларації про відходи, який затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2022 р. № 556

Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць подають декларацію один раз на рік до 20 лютого року, що настає за звітним, в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг шляхом заповнення форми, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 556 “Деякі питання подання декларації про відходи”.

Декларація подається заявником, що пройшов автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

Заявник не може подати декларацію, якщо вона заповнена не у повному обсязі.

 Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в декларації, покладається на заявника.

Подання декларації про відходи заявником завершується накладенням ним власного електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

 Якщо заявник має у своєму складі філії або інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які провадять свою діяльність у різних адміністративно-територіальних одиницях України, такий заявник під час заповнення декларації зазначає код згідно з кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) або координати кутових точок в системі WGS-84 за місцем провадження діяльності філією або іншим відокремленим підрозділом та в графі “Найменування суб’єкта господарювання” після найменування юридичної особи зазначає найменування відповідної філії або іншого відокремленого підрозділу.

 Відомості, які зазначаються заявником під час формування декларації, підлягають аналізу на їх повноту, відповідність формату, логічність та достовірність.

Аналіз повноти поданих/внесених даних проводиться шляхом перевірки заповнення всіх обов’язкових полів форми декларації.

Аналіз поданих/внесених даних на їх відповідність формату проводиться шляхом перевірки відповідності поданих/внесених даних вимогам до структури, встановленим для відповідного поля форми декларації.

Аналіз поданих/внесених даних на їх логічність проводиться шляхом перевірки поданих/внесених даних на правильність арифметичних розрахунків.

Відомості, які зазначаються заявником під час заповнення форми декларації, автоматично перевіряються на їх достовірність шляхом порівняння, встановлення відповідності та підтвердження поданих/внесених відомостей із даними, що надходять у порядку інформаційної взаємодії Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема” (далі - ЕкоCистема) з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450).

Структура та формат даних, що передаються та приймаються у порядку інформаційної взаємодії, визначаються Міндовкіллям та Мін’юстом шляхом прийняття спільних рішень, які оформляються договором про інформаційну взаємодію.

        На підставі поданих заявником відомостей і даних, що надходять у порядку інформаційної взаємодії, здійснюється внесення декларації до реєстру в автоматичному режимі, без необхідності прийняття будь-яких організаційно-розпорядчих актів, з присвоєнням реєстраційного номера та оприлюдненням цієї інформації в ЕкоСистемі.

Під час автоматичного внесення декларації до реєстру засобами ЕкоСистеми на неї накладається кваліфікована електронна печатка Міндовкілля.

 Інформування заявника про внесення декларації до реєстру здійснюється шляхом надсилання повідомлення програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

В ЕкоСистемі використовуються перелік операцій з видалення та утилізації відходів, що визначаються згідно з додатком 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217), та Класифікатор відходів ДК 005-96, затверджений наказом Держстандарту від 29 лютого 1996 р. № 89.